Lille Storbyteater i øjenhøjde

Nørregaards Teater er stiftet i 1992 og har været teater i Odense siden 2011. Teatret har til opgave at præsentere scenekunstneriske oplevelser for et publikum for alle mellem 2 og 16 år og deres voksne.


Teatret er en selvejende institution med en bestyrelse bestående af:
Johannes Bo Nielsen (formand)
Anne Josepsen
Zenia Hansen Hansen
Leif Søndergaard
Regitse Damsted Stampe
Sophie Villsen
Jesper Kinch Jensen


Driftsaftale med Odense Kommune


PRÆAMBEL: I henhold til LOV nr. 30 af 14/01/2014 om scenekunst yder staten tilskud til små storbyteatre i Københavns, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg kommuner. Statens rammebevilling til små storbyteatre er fastsat på finanslovens § 21.23.21.40 og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.


Statens tilskud til Odense Kommunes små storbyteatre er fastsat under ét i en 4-årig budgetaftale med Odense Kommune underskrevet 20/12 2018.


I Odense Kommunes budget er der afsat midler til drift af tre små storbyteatre. By- og Kulturforvaltningen har på baggrund af Odense Kommunes kulturpolitik udarbejdet driftsaftaler med de tre små storbyteatre Teater Momentum, Den Fynske Opera og Nørregaards Teater for perioden 2019-2023. Driftsaftalerne er godkendt af Odense Byråd den 6/2 2019.


Valget af Odenses nuværende tre små storbyteatre blev første gang besluttet af Odense Byråd den 16/6 2010 (for Nørregaards Teater dog først endeligt af By- og Kulturudvalget den 15/2 2011) i forbindelse med indgåelse af driftsaftaler for aftaleperioden 2011-2015 på baggrund af eksterne evalueringer og By- og Kulturforvaltningens anbefalinger.


I henhold til BEK nr. 700 af 27/6 2012 om små storbyteatre har Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst på et møde den 24/9 2018 godkendt de tre nye aftaler uden bemærkninger, ligesom projektstøtteudvalget har vurderet, at alle tre teatre er professionelle – og derved er berettiget til at være små storbyteatre.


Driftsaftale mellem Odense Kommune og Nørregaards Teater, CVR 34538077, for perioden 1/7 2019 – 30/6 2023.


§ 1 Aftalens parter


Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem den selvejende institution Nørregaards Teater (herefter benævnt institutionen) og Odense Kommune.


§ 2 Formål


Stk. 1 Formålet med aftalen er overordnet at bidrage til sikring af, at der er økonomisk grundlag for et almennyttigt kulturudbud i Odense Kommune.


Stk. 2 Aftalen fastlægger gensidige rettigheder og forpligtigelser for institutionens driftsvirksomhed i Odense Kommune for perioden 1/7 2019 – 30/6 2023.


Stk. 3 Aftalen er et udviklings- og dialogredskab mellem Odense Kommune og institutionen, som kan være med til at fremme institutionens udvikling i overensstemmelse med institutionens formål og Odense Kommunes kulturpolitik. Formålet er herigennem, at institutionen bidrager til Odense Kommunes overordnede byudvikling.


Stk. 4 Aftalen fastlægger tilskudsvilkår og suppleres med fortløbende dialog og samarbejde mellem institutionen og Odense Kommune.


§ 3 Virksomhed


Stk. 1 Institutionen forpligter sig til at udøve professionel scenekunst for børn og unge i alderen 2 – 16 år med udgangspunkt i Odense Kommune. Det kan være med afsæt i produktion af teaterforestillinger og præsentation af gæstespil på teatrets scener i Odense, og dertil kan institutionen supplere med turneaktivitet i såvel ud- som indland.


§ 4 Vedtægter


Stk. 1 Institutionen er jf. institutionens vedtægter organisatorisk etableret som en selvejende institution


Stk. 2 Odense Kommune er hovedtilskudsyder og institutionen er omfattet af LOV nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt tilhørende bekendtgørelse. Eventuelle ændringer af vedtægterne forelægges til godkendelse af Odense Kommune.


 Stk. 3 Institutionens bestyrelse skal fastsætte en forretningsorden, som indeholder bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt for bestyrelsens virke, i henhold til LOV nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt tilhørende bekendtgørelse.


Stk. 4 Det påhviler institutionen til enhver tid at holde Odense Kommune underrettet om, hvem der udgør den samlede bestyrelse.


§ 5 Ledelse og organisation


Stk. 1 Den øverste daglige ledelse af institutionen varetages af en teaterleder


Stk. 2 Ved aftalens indgåelse er Carsten Massov Wittrock teaterleder for institutionen.


Stk. 3 Den driftsmæssige og administrative kontakt mellem institutionen og Odense Kommune varetages af Teaterlederen og Kultursekretariatet i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.


Stk. 4Institutionens bestyrelse ansætter og afskediger teaterlederen. Det påhviler institutionens bestyrelse til enhver tid at holde Odense Kommune underrettet om, hvem der varetager den øverste daglige ledelse.


Stk. 5 Umiddelbart efter hvert møde i institutionens bestyrelse sendes en kopi af bestyrelsesgodkendt mødereferat underskrevet af bestyrelsen til Odense Kommune.


Stk. 6Der må ikke uden Kulturministerens godkendelse gøres indskrænkninger i teaterlederens ret til frit og uafhængigt at træffe bestemmelser om repertoire, engagement og øvrige kunstneriske spørgsmål, jf. LOV nr. nr 30 af 14/01/2014 om scenekunst samt tilhørende bekendtgørelse.


§ 6 Hjemsted


Stk. 1 Institutionen skal i hele aftaleperioden have hjemsted i Odense Kommune.


Stk. 2 Institutionen har ved aftalens indgåelse hjemsted på:


Filosofgangen 19, 5000 Odense C


Email: post@nrt.dk


Telefon: +45 70261870


Hjemmeside: www.nrt.dk


Stk. 3 Forhold vedr. lokaler, husleje, forbrugsafgifter, vedligehold mv. er beskrevet i særskilt aftale om brugsret til lokaler/ejendom (se bilag E).


§ 7 Samarbejdet mellem Odenses små storbyteatre


Stk. 1Institutionen skal være part i en samarbejdsaftale (bilag F) mellem de teatre, der udgør brugeren af bygningen Filosofgangen 19, 5000 Odense Com finansiering og drift af udvalgte funktioner, der skal sikre korrekt anvendelse og vedligehold af bygningen i henhold til gældende aftale om brugsret. Odense Kommune skal godkende samarbejdsaftalen.


Stk. 2 Såfremt der måtte opstå mulighed for en anden - og for institutionen mere fordelagtig - beliggenhed og samarbejdskonstruktion, står det institutionen frit for at udforske denne mulighed og fremsætte ændringsforslag til Odense Kommunes godkendelse.


§ 8 Økonomi


Stk. 1 Driften finansieres af:


a)     Et driftstilskud fra Odense Kommune


b)     Et driftstilskud fra Kulturministeriet


c)     Andre offentlige og/ eller private tilskud


d)     Institutionens egne indtægter


e)     Odense Kommunes indirekte tilskud vedr. lokaler


 


Stk. 2Institutionens driftstilskud til hvert af tilskudsårene udgør i årets tal følgende beløb (2019-prisniveau).


 

 2019/202020/212021/222022/23 


       

Driftstilskud, Kulturministeriet1.274.9321.312.4181.345.9971.383.481Driftstilskud,


Odense Kommune*2.130.5332.094.1452.017.7571.981.370I alt3.405.4653.406.5633.363.7543.364.851*Dertil yder Odense Kommune et indirekte tilskud vedr. lokaler jf. §8 stk. 6.


Stk. 3Driftstilskuddet fremskrives én gang årligt med den af tilskudsyders vedtagne fremskrivningsprocent. Driftstilskuddet fremskrives første gang 1/7 2020.


Stk. 4 Aftalen er betinget af, at Kulturministeriet yder tilskud til Odense Kommunes små storbyteatre i henhold til budgetaftalen indgået den 20/12 2018. Hvis det aftalte tilskud fra Kulturministeriet bortfalder, betragtes det som en væsentlig ændring i tilskudsvilkårene jf. § 13, stk. 3.


Stk. 5 Det er en forudsætning for institutionens indfrielse af de i § 10 stk. 4 nævnte aktivitetsmål, at der afsættes den fornødne bevilling på Odense Kommunes budget til billetkøbsordningen Teater For Børn. Der er ved tidspunktet for nærværende aftales indgåelse afsat følgende beløb på Odense Kommunes budget til Teater For Børn for tilskudsårene i årets tal (2019-niveau):


 


 2019/202020/212021/22Teater For Børn, Odense Kommune*Kr. 535.000Kr. 585.000Kr. 625.000*Såfremt der sker ændringer i bevillingen til Teater For Børn forårsaget af den kommunale budgetvedtagelse aftales addendum til driftsaftalen med reviderede aktivitetsmål.


 


Stk. 6 Udgifter vedr. lokaler, som dækkes af Odense Kommune udgør et indirekte tilskud, som svarer til 2.195.000kr. (2019-niveau), hvoraf husleje udgør 1.375.000 kr. og øvrige udgifter til ejendomsdrift ca. 820.000 kr. årligt (2019-niveau). Dette indirekte tilskud kan ikke veksles til kontant tilskud.


Stk. 7 Det samlede tilskud fra Kulturministeriet og Odense Kommune udbetales af Odense Kommune halvårligt forud ved hver den 15/6 og 15/12 med 50 %, første gang den 15/6 2019.


Stk. 8 Det årlige driftsresultat for institutionen skal overføres til institutionens efterfølgende regnskabsår.


Stk. 9 Det påhviler institutionen at sikre, at driftstilskuddet kun benyttes til lovlige kommunale formål.


§ 9 Vision og fokusområder for udvikling


Stk. 1 Den overordnede vision for aftaleperioden er, at institutionen styrker sit arbejde med publikumsudvikling bl.a. gennem kunstnerisk fordybelse, kommunikationsstrategi og udvidelse af scenekapacitet. Til sikring heraf forsøger institutionen at etablere øget finansiering ved offentlige tilskud, støtte fra fonde og erhvervsliv, samt gennem nationale samarbejds- og co-produktionsaftaler.


Stk. 2 Fokusområder og udviklingsmål for institutionen i aftaleperioden er: 1. Etablering og udvikling af en ny og ekstra scene i Vollsmose i henhold til særskilt aktivitetsaftale med Odense Kommune

 2. Styrkelse af institutionens kommunikation og synlighed

 3. Fortsat udvikling og forankring af ordningen Teater For Børn i henhold til særskilt billetkøbsaftale med Odense Kommune

 4. Etablering af co-produktioner og udvekslingsaftaler med andre teatre.

 5. Opbygning og implementering af en ny organisering af det kunstneriske arbejde på teatret, hvor skiftende kunstneriske hold ansættes i toårige forløb med hver sin hovedinstruktør og kerne af skuespillere.

 6. Løbende bidrage til at skabe og fastholde et professionelt scenekunstmiljø af bosatte artister, scenografer, instruktører m.v. på Fyn med udgangspunkt i Odense, og hermed understøtte, at udbuddet af professionelle fynskproducerede gæstespil øges.


§ 10 Aktivitetsmål


Stk. 1 Institutionen skal jf. BEK nr. 700 af 27/6 2012 om små storbyteatre udøve professionel teatervirksomhed og bidrage til at sikre et alsidigt teaterudbud i Odense Kommune som et supplement til Odense Teater. Institutionens aktiviteter kan omfatte egenproduktion, gæstespilsaktivitet og åben scene-virksomhed.


Stk. 2 Institutionen skal udbyde scenekunstforestillinger hen over teatersæsonen og bidrage til at udvikle scenekunsten i Odense Kommune med aktiviteter, der ligger i umiddelbar tilknytning til institutionens primære virksomhed.


Stk. 3 Teatrets faglige og kunstneriske niveau skal leve op til det generelle niveau hos landets øvrige små storbyteatre.


Stk. 4 Der er aftalt følgende mål for institutionens aktiviteter i Odense Kommune. Institutionen skal: 1. Producere 1 ny egenproduktion pr. sæson

 2. Præsentere 120 opførelser af teaterforestillinger pr. sæson, heraf mindst 100 opførelser af egenproduktioner fordelt på mindst 6 forskellige egenproduktioner.

 3. Præsentere mindst 40 opførelser af teaterforestillinger udenfor normal skoletid (aften, weekend og ferieperioder) pr. sæson.

 4. Kontinuerligt udbygge og forbedre ordningen Teater For Børn, således at publikumstallet til forestillinger er stigende henover hele aftaleperioden.

 5. Være tilgængelig med sparring og vejledning til lokalt vækstlag inden for institutionens genreområde.

 6. Teaterlederen deltager i Odense Kommunes kulturledernetværk.

 7. Bestyrelsesformanden deltager i Odense Kommunes netværk for bestyrelsesformænd i kulturinstitutioner.


Stk. 5 Det forventes, at institutionen kan indfri ovenstående aktivitetsmål inden for de givne økonomiske rammer af driftstilskuddet samt ved medfinansiering fra stat, fonde og erhvervsliv. Det præciseres, at Odense Kommunes Kulturpulje ikke yder tilskud til opførelser af institutionens egen- eller co-produktioner eller til forestillinger på institutionens hjemsted, som er omfattet af statslige tilskudsordninger for turne og gæstespil såsom garantiordningen eller turnenetværket.


§ 11 Budget, revision, regnskab, samt opfølgning på aftale


Stk. 1 Regnskabsåret løber fra 1/7 – 30/6.


Stk. 2 Institutionen skal senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et bestyrelsesgodkendt og underskrevet budget til Odense Kommune med henblik på kommunens godkendelse.


a)     Budgettet skal omfatte hele institutionens virksomhed i regnskabsåret.


b)     Budgettet skal være udarbejdet på en måde, så det er direkte sammenligneligt med det kommende regnskab for regnskabsåret.


c)     Budgettet skal udarbejdes i henhold til LOV nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt tilhørende bekendtgørelse.


Stk. 3 Institutionen skal, i tilfælde af væsentlige budgetændringer, hurtigst muligt indsende et af bestyrelsen godkendt ændret budget til Odense Kommune med henblik på godkendelse.


Stk. 4 Institutionen skal forelægge ekstraordinære dispositioner med væsentlige økonomiske konsekvenser til godkendelse hos Odense Kommune.


Stk. 5 Ændringer i budgetforudsætningerne, der i væsentlig grad påvirker institutionens forventninger til muligheden for at opfylde sit formål, nærværende aftale, eller som kan resultere i ubalance i institutionens økonomi, skal meddeles til Odense Kommune, når institutionen har kendskab til dem.


Stk. 6 Institutionen skal orientere Odense Kommune om alle væsentlige tilskud fra fonde, sponsorer eller offentlige myndigheder, der medfører ændringer af institutionens godkendte budget for sæsonen, når institutionen har kendskab til, at de bliver bevilget.


Stk. 7 Revision af institutionens regnskaber skal foretages af statsautoriseret eller registreret revisor.


Stk. 8 Institutionen skal senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsende et bestyrelsesgodkendt og underskrevet årsregnskab, ledelsesberetning samt revisionsprotokollat med henblik på kommunens godkendelse.


Årsregnskab og protokollat skal være udarbejdet i henhold til LOV nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet samt tilhørende bekendtgørelse.


Stk. 9Ledelsesberetningen skal indeholde en systematisk opfølgning på alle punkter i § 9 og § 10 vedr. vision og aktiviteter i det forgangne regnskabsår samt en oversigt over udviklingen i relevante nøgletal (bilag G) for aftaleperioden.


Stk. 10 Institutionen skal tage initiativ til et årligt møde med institutionens kontaktperson i Kultursekretariatet, Odense Kommune om indfrielse af nærværende aftale. Mødet skal finde sted umiddelbart efter regnskabet er godkendt af bestyrelsen.


Stk. 11 Forud for denne aftales indgåelse har institutionen fremsendt en erklæring underskrevet af bestyrelsesformanden og teaterlederen. Erklæringen er dateret [DATO] og viser en forventet positiv egenkapital på [EGENKAPITALENS STØRRELSE] kr. ved aftalens indgåelse.


§ 12 Åbenhed og gennemsigtighed


Stk. 1 Institutionen kommunikerer åbent om sin virksomhed som lille storbyteater. Det sker blandt andet ved at driftsaftale, vedtægter, årsrapporter, nøgletal, oplysninger om bestyrelse og daglig ledelse, evt. evaluering m.v. er tilgængeligt på institutionens hjemmeside.


§ 13 Opsigelse, misligholdelse og tilbagebetaling


Stk. 1 Begge parter kan i aftaleperioden opsige aftalen med tre måneders varsel til udgangen af et kalenderår.


Stk. 2 Dansk rets almindelige regler om misligholdelse i kontraktforhold finder i øvrigt anvendelse.


Stk. 3 Hvis institutionen væsentligt misligholder aftalen eller der sker væsentlige ændringer i tilskudsvilkårene, kan Odense Kommune:


a)     Opsige aftalen uden varsel.


b)     Kræve genforhandling af aftalen.


c)     Regulere i det bevilgede tilskud med tilbagevirkende kraft.


d)     Kræve hele eller dele af tilskuddet tilbagebetalt. Tilskud, der kræves tilbagebetalt, kan modregnes i kommende tilskudsudbetalinger.


Stk. 4 Ved væsentlig misligholdelse kan blandt andet forstås:


a)     At tilskuddet ikke er anvendt til det formål, der er bevilget til.


b)     Udeblivelse af indsatser til indfrielse af visioner og fokusområder jf. § 9.


c)     Manglende levering eller nedgang i aktivitetsniveau jf. § 10.


d)     Fraværende offentlig formidling af aktiviteter.


De nævnte eksempler er ikke udtømmende for, hvad der kan betragtes som væsentlig misligholdelse.


Stk. 5 Ved væsentlige ændringer i tilskudsvilkårene kan blandt andet forstås:


a)     At tilskudsmodtageren ikke længere opfylder betingelserne for tilskuddet.


b)     Reduktion i faste tilskud fra andre tilskudsydere jf. § 8.


c)     Ændring af organisationsform og virksomhedens formål.


d)     Tilskudsmodtageren begæres konkurs eller standser sine betalinger eller Odense Kommune vurderer, der er fare for, at tilskudsmodtagerens virksomhed må indstilles.


De nævnte eksempler er ikke udtømmende for, hvad der kan betragtes som væsentlige ændringer i tilskudsvilkår.


Stk. 6 Såfremt By- og Kulturforvaltningen bliver pålagt rationaliseringer, omplacering af midler eller besparelser, kan det i § 8 aftalte kommunale tilskud varsles ændret med tre måneders varsel til udgangen af det kommunale budgetår og/eller aftalen kan opsiges med tre måneders varsel til udgangen af det kommunale budgetår.


§ 14 Overgang til ny aftale


Stk. 1 Odense Kommune forudsætter, at institutionens egenkapital er positiv ved aftalens ophør.


Stk. 2 Institutionen skal senest 1/3 2022 komme med oplæg til Odense Kommune til fornyelse af nærværende aftale. Samtidig aftales en tidsplan for forhandlingerne. Parterne tilstræber, at forhandlingerne om en eventuel fornyelse af denne aftale kan være afsluttet senest 1/9 2022, hvor Odense Kommune jf.  BEK nr. 700 af 27/6 2012 om små storbyteatre har frist for indsendelse af aftaleforslag til Kulturstyrelsen med henblik på at modtage kommentarer fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst.


Stk. 3 Forud for påbegyndelse af forhandlingerne skal institutionen have udarbejdet en evaluering, som systematisk forholder sig til § 9 og § 10 vedr. visioner og fokusområder samt aktiviteter i hele den forgangne aftaleperiode. Den samlede evaluering skal være systematisk og som minimum forholde sig til de evalueringskrav, Odense Kommune eventuelt fremsender til institutionen senest 1/5 2022. Herudover kan Odense Kommune beslutte at iværksætte yderligere evalueringstiltag.


§ 15 Ikrafttrædelse


Stk. 1 Aftalen træder i kraft 1/7 2019 under forudsætning af Ankestyrelsens godkendelse.  Vedlagte bilag: 1. Budget for aftalens første regnskabsår godkendt og underskrevet af bestyrelsen 26/3 2019.

 2. Seneste reviderede årsregnskab og revisionsprotokollat godkendt og underskrevet af bestyrelsen 22/10 2018.

 3. Gældende vedtægter for institutionen godkendt og underskrevet af bestyrelsen 20/11 2018.

 4. Liste med navne, funktion og kontaktoplysninger på samtlige bestyrelsesmedlemmer og teatrets ledelse samt organisationsdiagram

 5. Allonge til brugsretsaftale af den 9. marts 2016 vedr. Filosofgangen 19, 5000 Odense C

 6. Samarbejdsaftale om fælles drift af Filosofgangen 19, 5000 Odense C underskrevet af teatrenes ledere 11/10 2018.

 7. Oversigt over aftalte relevante nøgletal jf. § 11.